20 May Samiksha's Mangal path21 May Samiksha's Byahath22 May Archit's Byahath22 May Samiksha's Haldi & Mehendi23 May Decor23 May Archit's Bhat23 May Samiksha's Bhat23 Maay Entry23 May Sangeet24 May Samiksha's Haldi24 May Archit's Haldi24 May Archit's Getting Ready24 May Samiksha'sGetting Ready24 May Decor24 May Wedding